Činnosť notára

Notár je štátom určenou osobou vykonávať notársku činnosť a ďalšiu činnosť určenú zákonom. Notárskou činnosťou je:

 1. Spisovanie a vydávanie listín o právnych úkonoch (Solemnizácia)
   Jedná sa o verejné listiny spísané a vydávané notárom (notárske zápisnice):
  • Jednostranný právny úkon (závet, listina o vydedení, vyhlásenie,..),
  • Dvojstranné právne úkony (zmluvy, dohody,..).
 2. Osvedčovanie (verifikácia)
  • Osvedčovanie podpisov (legalizácia),
  • Osvedčovanie listín (vidimácia),
  • Osvedčenie o predložení listiny a kedy sa tak stalo,
  • Osvedčenie o protestácii zmeniek,
  • Osvedčenie o priebehu valných zhromaždení a zasadaní právnických osôb,
  • Osvedčenie o tom, že je niekto nažive,
  • Osvedčenie vyhlásenia o vydržaní,
  • Osvedčenie o splnení podmienok ustanovených osobitným predpisom,
  • Osvedčenia o iných skutočnostiach.
 3. Notárske úschovy
   Notár na žiadosť zložiteľa prijme do notárskej úschovy (ďalej len "úschova")
  • listiny, najmä závety, s výnimkou listín, ktorých obsah nemôže posúdiť,
  • peniaze a listinné cenné papiere, ak mu boli odovzdané so žiadosťou, aby ich vydal určitému príjemcovi,
  • peniaze, ak mu boli odovzdané so žiadosťou, aby s nimi nakladal podľa zmluvy alebo podľa osobitného predpisu.
 4. Notárske centrálne registre
   Notárska komora Slovenskej republiky vedie 7 centrálnych registrov:
  1. Notársky centrálny register závetov - obsahuje evidenciu nevyhlásených závetov, listín o vydedení, odvolania týchto úkonov alebo iných úkonov pre prípad smrti a vyhlásených závetov, listín o vydedení, odvolania týchto úkonov alebo iných úkonov pre prípad smrti.
  2. Notársky centrálny register záložných práv - notár v ňom registruje záložné práva k hnuteľným veciam, právam a iným majetkovým hodnotám okrem nehnuteľností. Záložné právo sa zriaďuje písomnou zmluvou, schválenou dohodou dedičov o vyporiadaní dedičstva, rozhodnutím súdu alebo správneho orgánu, alebo zákonom. Žiadateľ o registráciu záložného práva zodpovedá za správnosť registrovaných údajov.
  3. Notársky centrálny register dražieb - notár v ňom registruje dobrovoľné dražby v zmysle príslušných právnych predpisov.
  4. Notársky centrálny register listín - obsahuje súdne listiny, ak tak ustanovuje osobitný zákon, notárske zápisnice spísané notárom a iné listiny ukladané do registra listín na žiadosť fyzickej osoby a právnickej osoby. Notár zabezpečí uloženie úkonu vo forme notárskej zápisnice v elektronickej podobe do registra listín v deň jej spísania. Danému úkonu Centrálny informačný systém Notárskej komory Slovenskej republiky pridelí centrálne číslo, ktoré je priamo naviazané na špecifické údaje daného úkonu. Viac info na www.notar.sk.
  5. Notársky centrálny register určených právnických osôb - notár v ňom registruje určené právnické osoby ako prijímateľov 2% podielu zaplatenej dane z príjmov podľa Zákona o dane z príjmov (register v prevádzke od 1. septembra 2002).
  6. Notársky centrálny register notárskych zápisníc - notár v ňom registruje ním vyhotovené notárske zápisnice.
  7. Notársky centrálny register osvedčených podpisov - notár v ňom registruje ním osvedčené pravosti podpisov.
 5. Konanie o dedičstve

  Notár pojednáva dedičské konania z poverenia súdu ako súdny komisár.

 6. Mediácia

  Úlohou notára v zmierovacom konaní je zmieriť, resp. sprostredkovať zmier, ak už nastal spor medzi stranami, ak s tým účastníci súhlasia. Ide o neformálny a dobrovoľný proces mimosúdneho riešenia sporov.

 7. Rozhodcovské konanie

  Notár môže v mimosúdnych sporoch rozhodovať ako rozhodca, čím pomáha odbremeniť súdy od sporov.

 8. Právne rady, správa majetku, zastupovanie v katastrálnom konaní

  Notár poskytuje objektívne a nestranné rady súvisiace s jeho činnosťou, vykonáva správu majetku, v tom rozsahu je oprávnený vykonávať právne zastupovanie, osobitne je oprávnený vykonávať zastupovanie v katastrálnom konaní.

Pri výkone svojej činnosti postupuje notár nestranne a nezávisle. Je viazaný len Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a zákonmi. Pri výkone notárskej činnosti má notár postavenie verejného činiteľa, Vykonávanie notárskej činnosti je výkonom verejnej moci.

Notár a jeho zamestnanci sú povinní zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvedeli pri výkone notárskej činnosti.